Journal History

DEWAN REDAKSI JURNAL INDRATECH

 

Dewan Redaksi

Ketua     : Nurkhozin S. Hadi, SE., MP

Anggota : Yesi  Hairian Wenda, S.Kom., M.Kom

 

Redaksi Pelaksana

Ketua              : Goesderilidar, S.Kom., MMSI

Sekretaris        : Muhammad Amin, M.Pd.

Anggota          : Zainal Arifin, SE,.ME

                          Wahyudi, SE

                          Ulfajri, M.Pd